EN | ES | CA

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web www.zeroacoso.com, www.zeroacoso.org o www.zerobullying.org siguen incloses en un fitxer automatitzat titularitat i sota la responsabilitat de PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L., amb CIF B98580657 i domicili social a València, Gran via Marqués del Túria no. 65 Porta 8, degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per al seu tractament amb la finalitat de poder facilitar-los la informació sol·licitada, ofertes o informació comercial sobre els nostres productes o serveis, realització d’esdeveniments o notícies d’actualitat.
Les dades demanades seran guardades i gestionades amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seues dades, la seua manipulació, deteriorament o pèrdua.
Així mateix, PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol mitjà escrit que deixe constància del seu enviament i recepció, dirigit a PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. a la següent adreça: Gran via Marqués del Túria no. 65 Porta 8, 46005, València.

Així mateix, de conformitat amb la disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot oposar-se a l’ús de la seua informació per a fins publicitaris o comercials en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@zeroacoso.org. Si ha rebut la publicitat per correu electrònic, també es pot oposar des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix i seguint les instruccions que li siguen facilitades.
Mentre l’usuari no comunique el contrari a PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L., s’entendrà que les seues dades no han estat modificades. L’usuari es compromet a notificar a PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. qualsevol variació de les mateixes.
L’usuari serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.
Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels usuaris d’aquest portal, serà comunicada degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb què es tractaran les dades que se cedeixen.
PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades; per això s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament.

Newsletter